O Biegu

Logo Rajsport Active Urząd Miasta Zduńska Wola

Stowarzyszenie Rajsport Active zaprasza na trzecią edycję biegu Zduńskowolska Dycha.
3 września 2017 biegacze będą mieli po raz kolejny okazję pobiec na bardzo szybkiej, atestowanej trasie na 10km. Jest to idealna okazja na bicie swoich życiówek. Przy okazji biegu rozegrane będą również zawody Nordic Walking na dystansie 5km. Planowane są również biegi młodzieży szkolnej z klasyfikacją dla najlepszych szkół. Zachęcamy do skorzystania z niskiego wpisowego, bo pakiet w tym roku zapowiada się bogato. Zapraszamy!Bieg jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli

Program zawodów

12:00 otwarcie biura zawodów biegu głównego
14:30 zamknięcie biura zawodów biegu głównego i zakończenie wydawania pakietów biegu głównego
14:45 rozgrzewka biegu głównego
15:00 start biegu głównego
16:30 zamknięcie trasy i zakończenie zawodów
17:05-17:20 dekoracja zwycięzców

Regulamin

Regulamin Biegu „III ZDUŃSKOWOLSKA DYCHA” Zduńska Wola, 03 września 2017r.I. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Rajsport Active, ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz

WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Miasta Zduńska Wola

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 03 września 2017r.
2. Start o godz. 15:00 z ulicy Kobusiewicza
3. Długość trasy: 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
4. Meta: ulica Kobusiewicza.
5. Trasa: Kobusiewicza, ul. Piwna, ul. Dolna, ul. Złota, ul. Widawska, droga powiatowa nr 4913E, 4908E oraz 4915E, ul. Paprocka, ul. Zduńska, ul. Złota, ul. Dolna, ul. Kobusiewicza
6. Zawodnicy będą na trasie eskortowani przez oznakowanych rowerzystów na początku i na końcu biegu.

III. POMIAR CZASU
1. Organizator zapewnia profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu.
2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny. Przy przekroczeniu tego limitu zawodnik jest zobowiązany na żądanie służb porządkowych do zdjęcia numeru startowego i opuszczenia trasy.

IV. PAKIET STARTOWY I PUNKT ODŚWIEŻANIA
1. W skład pakietu startowego wchodzi: koszulka techniczna, żel energetyczny, bon żywnościowy oraz pamiątkowy medal.
2. Na mecie biegacze otrzymają posiłek regeneracyjny na podstawie bonu. Na trasie organizator umieści przynajmniej jeden punkt, w którym zawodnicy będą mogli otrzymać wodę.

V. UCZESTNICTWO
1. W Biegu „III Zduńskowolska Dycha” prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 03.09.2017 roku ukończą 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia (od 16 roku życia) mogą wystartować w biegu pod warunkiem dostarczenia pisemnego zezwolenia od rodziców lub opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu „III Zduńskowolska Dycha” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 03 września 2017r. (niedziela) w godzinach 12:00–14.30. Biuro będzie umieszczone w pobliżu punktu startowego – na parkingu przed wejściem na MOSiR „Relaks” w Zduńskiej Woli przy ulicy Kobusiewicza.
3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestaw startowy, numer oraz chip do zwrotu, mocowany do buta.
4. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem oraz chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość. Osoby poniżej 18 roku życia, dodatkowo - pisemne zezwolenie rodziców lub opiekuna prawnego (z zaznaczeniem, że rodzice lub opiekunowie zapoznali się z regulaminem) Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego, jednak uczestnik deklaruje stan zdrowia umożliwiający udział w biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie danych w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu.
5. Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do biegu wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalająca zawodnikowi na udział w biegu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich, na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia, wypadki na trasie biegu.
9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i starać się nie zanieczyszczać trasy wyścigu.
11. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nieużywania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego (starać się nie zanieczyszcza trasy biegu) i mienia publicznego jak i prywatnego.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej http://www.e-gepard.eu/pl/show-race/505 do dnia 01 września 2017 roku.
2. Limit zawodników wynosi 500 osób.
3. Ostatnie zgłoszenia mogą być składane także w dniu biegu, bezpośrednio Biurze Zawodów w godzinach 12.00-14.30, jednakże wcześniejsze dokonanie zgłoszenia i wpłaty ułatwi i usprawni proces obsługi. W dniu 03.09.2017 roku podczas osobistej rejestracji w Biurze Zawodów, opłata wpisowa jest wyższa niż w przypadku rejestracji on-line. O zmieszczeniu się w limicie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Osoby, które dokonują rejestracji on-line w ostatnich dniach przez biegiem proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty wpisowego, na podany niżej numer konta. W przypadku nie posiadania takiego dowodu i braku możliwości zweryfikowania otrzymania tej płatności przez organizatora (braku aktualnego wyciągu bankowego – niedziela!) zawodnik chcąc wziąć udział w biegu, będzie musiał zapłacić wpisowe w wyższej wysokości – bezpośrednio w kasie Biura Zawodów.

VII. WPISOWE
1. Organizator ustala wysokość opłaty wpisowej:
• 40zł do 15 sierpnia
• 50zł od 16 sierpnia do 31 sierpnia
• 70zł w dniu zawodów
2. W dniu organizacji biegu, rejestracja bezpośrednia w Biurze Zawodów – opłata wpisowa wynosi 70 zł (sześćdziesiąt złotych).
3. Warunkiem otrzymania zestawu startowego i udziału w biegu jest rejestracja i uiszczenie opłaty wpisowej.
4. Wpisowe należy uiścić bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracji on-line na następujący nr konta:

Klub Sportowy Rajsport Sieradz Active Team w Sieradzu
ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz
96 1750 0012 0000 0000 2366 3368 Raiffeisen Polbank.


UWAGA! BARDZO WAŻNE : tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA wpisowe, bieg „III Zduńskowolska Dycha”.

5. Administrator strony internetowej http://www.e-gepard.eu/ będzie umieszczał potwierdzenie opłaconego zgłoszenia danego zawodnika do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpisowego.
6. W przypadku rezygnacji, dyskwalifikacji lub wycofania się uczestnika, organizator nie zwraca wpisowego.

VIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE
Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet,
b) Klasyfikacja generalna mężczyzn,
c) Klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

Kobiety:
1. K-16 (16-19 lat)
2. K-20 (20-29 lat)
3. K-30 (30-39 lat)
4. K-40 (40-49 lat)
5. K-50 (50-59 lat)
6. K-60+ (powyżej 60 lat)
Mężczyźni
1. M-16 (16-19 lat)
2. M-20 (20-29 lat)
3. M-30 (30-39 lat)
4. M-40 (40-49 lat)
5. M-50 (50-59 lat)
6. M-60+ (powyżej 60 lat)
d) Najlepszy Zduńskowolanin za 1 miejsce
e) Najlepsza Zduńskowolanka za 1 miejsce

Przy zaliczeniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę.
Kategoria jest uznana jeśli wystartuje minimum 3 zawodników.

f) Klasyfikacja drużynowa - drużyna musi składać się z 5 osób w tym MINIMUM jednej kobiety. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są podawać w zgłoszeniu taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy (wielkie i małe litery, odstępy pomiędzy znakami) ze względu na specyfikę systemu elektronicznego.

IX. NAGRODY
1. Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej: - kobiet – nagroda rzeczowa i puchar - mężczyzn – nagroda rzeczowa puchar
2. Za zajęcie drugich i trzecich miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe i puchary.
3. Za zajęcie pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe i puchary.
4. Za zajęcie drugich i trzecich miejsc w kategoriach wiekowych – puchary.
5. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Najlepszy Zduńskowolanin i Najlepsza Zduńskowolanka -nagroda rzeczowa i puchar

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Zawodnik w Biurze Zawodów otrzymuje również chip, który obowiązkowo mocuje do sznurówek buta zgodnie z instrukcją.
3. Zawodnik ma obowiązek zwrócić chip obsłudze zawodów zaraz po przekroczeniu linii mety. Zgubienie, nie oddanie chipa skutkuje dyskwalifikacją oraz dodatkową opłatą w wysokości 20 zł płatne w Biurze Zawodów.
4. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach (z wyłączeniem osób, które będą pełnić funkcje porządkowe/bezpieczeństwa w uzgodnieniu z organizatorem Biegu, specjalnie oznakowane), rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych.
5. Uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu „III Zduńskowolska Dycha”.

Pełny regulamin do pobrania

Oświadczenie zawodnika

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Trasa biegu

Organizator

Kontakt

Stowarzyszenie Rajsport Active
rajsport.sieradz@gmail.com
510-775-912